Wednesday, December 24, 2014

အေတြ႔ရမ်ားေသာ Android ျပသာနာမ်ား (အပိုင္း ၁)

မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးအတြက္ data မည္မွ်သာ သံုးမည္ဟု ကန္႔သတ္ႏုိင္ပါမည္ေလာ…..
===================
မိမိသံုးစြဲေသာ network (တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ မိုဘိုင္းဖုန္း ေအာ္ပေရတာ) ေပၚမူတည္ျပီး data ပမာဏ မည္္မွ်သာ သံုးမည္ဟု ကန္႔သတ္ႏုိင္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာ မ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ data မည္မွ်သုံုးမည္ဟု ကန္႔သတ္သံုးစြဲခြင့္ေပးသူရွိသလို တစ္လလွ်င္ 500Mb, 1000 Mb သံုးမည္ဟု ကန္႔သတ္သံုးစြဲခြင့္ေပးသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ data ပမာဏကန္႔သတ္ သံုးစြဲမည္ဟုဆိုလွ်င္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာႏွင့္ သေဘာတူညီမႈၾကိဳတင္ယူထားရပါမည္။ သတ္မွတ္ data ပမာဏအတြင္းတြင္ သက္သာေသာႏႈန္းထားရရွိမည္ျဖစ္ျပး ယင္းထက္ေက်ာ္လွ်င္ ပံုမွန္ႏႈန္း ထားျဖင့္ ေတာင္းခံပါလိမ့္မည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ data ပမာဏကို ေက်ာ္လြန္၍ မသံုးစြဲေစရန္အတြက္ ဖုန္းအတြင္းၾကိဳတင္ခ်ိန္ညိွ သတိေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရပါမည္။ အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းမွာ Setting >>> Data Usage Menu သို႔၀င္ျပီး တစ္လတာအတြက္ သံုးစြဲမည့္ Limit (Mb) ကိုျဖည့္စြက္ေပးထားရပါမည္။ ယင္းပမာဏသို႔ နီးကပ္လာသည့္အခါတြင္ Notification ျဖင့္ ဖုန္းကမိမိအား သတိေပးပါမည္။ သတ္မွတ္ data ပမာဏျပည့္သြားျပီဆိုလွ်င္ ဖုန္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ data အပို႔အယူကိစၥကို ရပ္ဆိုင္းေပးလိုက္ ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ data ပမဏျပည့္ျခင္း (သို႔) ေက်ာ္လြန္ျခင္းကို သတိေပးရုံသာေပးသည့္ ဖုန္းမ်ား လည္းရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ data ပမာဏကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဖုန္းအတြင္းရွိမည္သည့္ application က data မည္မွ်စားသည္ကို အျမဲမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ application မ်ားသည္ upload ႏွင့္ download data ပမာဏမ်ားေသာေၾကာင့္ သတိထားသင့္ပါသည္္။

အင္တာနက္လိုင္းမမိေသာေနရာတြင္ Google ေျမပံုကို မည္သို႔သံုးႏုိင္မည္နည္း…..
==================
မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးကို အားကိုးျပီး ခရီးသြားရသူတို႔အတြက္ Google Maps သည္ အခမဲ့ လမ္းျပစနစ္ျဖစ္ျပီး ယင္းစနစ္က Android ဖုန္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပထားပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမူ Google Maps ကို သံုးရန္အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူတို႔သည္ မျဖစ္မေန ဖုန္းလိုင္းမိရန္ လိုအပ္ခဲ့ ပါသည္။ ယင္းေျမပံုစနစ္ကို သံုးစြဲရန္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ကို မျဖစ္မေန လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ Google Maps သံုးရန္အတြက္ အျမဲတေစ အင္တာနက မလိုအပ္ျခင္းကို ေက်းဇူး တင္ရပါလိ္မ့္မည္။

မည္သည္ေနရာေရာက္ေရာက္ Google Maps ကိုသံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ဦးစြာအင္တာနက္မိေသာေနရာတြင္ Google Maps ကို ေခၚတင္ထားရပါမည္။ ပံုမွန္ေျမပံုၾကည့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေနာက္ map overview ကိုရရန္ Directions icon ကိုႏွိပ္္ရပမည္။ မိမိခရီးသြားမည့္ area ေျမပံု ကို ေပၚလာေအာင္ ႏွိပ္မိျပီးဟုဆိုလွ်င္ menu အသစ္တစ္ခု ေပၚလာမည္ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းထဲမွာ Save map to use offline ဟူေသာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။

ထိုအခါ မိမိ၏ ခရီးစဥ္ကုိ Lighlight လုပ္ျပထားသည့္ ေျမပံုကို မိုဘိုင္းဖုန္းထဲတြင္ တိုက္ရုိက္သိမ္းဆည္းေပး ပါမည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမိသည္ျဖစ္ေစ၊ မမိသည္ျဖစ္ေစ၊ အင္တာနက္လုိင္းရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ ေျမပံုကို ဖုန္းထဲတြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါမည္။ ခရီးလမ္းေၾကာင္းရွည္လွ်င္ ေျမပံုပမာဏ ၾကီးမည္ျဖစ္၍ wifi ကို အဓိကသံုးစြဲသင့္ပါသည္။ ေျမပံု၏ဖိုင္ပမာဏၾကီးလွ်င္ ဖုန္း၏ internal storage တြင္ မသိမ္းဆည္းဘဲ External SD ကတ္တြင္ သိမ္းသင့္ပါသည္။ သံုးျပီးသြားသည့္အခ်ိန္၌ အင္္တာနက္ေပၚရွိ Cloud storage တြင္ backup လုပ္ပါက ေနာင္တြင္အလြယ္တကူျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ပါမည္။

Android ကီးဘုတ္မွ Auto Correct ကို ပိတ္ထားႏုိင္ပါမည္ေလာ….
==============================================
စမတ္ဖုန္းအတြင္း မိမိအသံုးျပဳရန္ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ ကီးဘုတ္အေပၚမူတည္ျပီး အမ်ိုးမ်ိဳးေသာ auto correct မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကီးဘုတ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ auto correct မွာ မဆိုးလွပါ။သို႔ေသာ္ Google က default ေပးထားေသာ auto correct မွာ အဆိုးဆံုးျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ google ၏ ကီးဘုတ္ application ထဲနက္နက္ရႈိင္းရိႈင္း၀င္ေရာက္ျပီး ယင္း auto correct ကို လံုး၀ပိတ္ပစ္နုိင္ပါသည္။

ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ရန္ Setting >> Langguage Input Menu သို႔၀င္ပါ။ Google ကေပးထားေသာ ကီးဘုတ္အမ်ိဳးအမည္ ဇယား ညာဘက္တြင္ေတြ႔ရသည့္ မူလီျဖဳတ္ဂြပံုေနရာတြင္ တစ္ခ်က္ႏွိ္ပ္ပါ။ feature ေပါင္းမ်ားစြာကို စာရင္းတစ္ခုျဖင့္ လာျပပါမည္။ ယင္းစရင္း၏ ေအာက္ဘက္သို႔ဆင္းသြားျပီး disable auto correct ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ေပးျပီးေနာက္ပိုင္း စာရုိက္လွ်င္ စာလံုးေပါင္းအမွားဟု Google ကီးဘုတ္ကသံသယရွိလွ်င္ ေအာက္ခံလိုင္းတားေပးပါမည္။ အလုိအေလွ်ာက္ ျပဳျပင္လိုက္ေတာ့ မည္မဟုတ္ပါ။ ဤနည္းလမ္္းကိုပင္ အသံုးျပဳ၍ Third Party ကီးဘုတ္မ်ားရွိ auto correct feature ကိုလည္း disable လုပ္ႏို္င္ပါသည္။
                                                    Dေနမင္း(နည္းပညာ)